Утвърждаване на училищен план-прием в първи клас

Изх. № РУО1-7703/09.03.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Напомням, че съгласно чл. 44, ал.1 и ал. 2 от Наредба №10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, училищният план-прием за предстоящата 2021/2022 учебна година се утвърждава със заповед на директора в срок до 30 март след становище на обществения съвет и се публикува на интернет страницата на училището. Броят на учениците следва да е в съответствие с норматива, определен в Приложение № 7 към чл. 53 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС № 219/05.10.2017 г.

До 10 април директорът информира началника на РУО и финансиращия орган за утвърдения училищен план-прием за предстоящата учебна година.

В изпълнение на чл. 44а, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, когато броят на местата за I клас в проекта на училищния план-прием е по-голям от броя на децата от прилежащия район за обхват на училището от списъка по чл. 47, ал. 1, които следва да постъпят в I клас, преди утвърждаване на училищния план-прием, директорът, след съгласуване с финансиращия орган, задължително информира началника на РУО за възможността за осигуряване на целодневна организация на всички ученици с доклад /по образец/, като при утвърждаване на училищния план-прием е длъжен да се съобрази със становището на началника на РУО.

Приложение:

  1. Образец на доклад до началника на РУО – София-град по чл. 44а от Наредба №10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД