Запознаване на потенциалните кандидати с Концепцията за процедура „Модернизация на образователна среда“

Изх. № РУО1 – 15313/21.04.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на изпълнителния директор на ИА „Програма за образование“ (ИАПО), вх. № РУО1-14948/19.04.2022 г. и предстоящото изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост Ви уведомявам, че е публикувана Концепция за процедура „Модернизация на образователна среда“. Целта на процедурата е да се създадат условия за равен достъп до образование чрез изграждане на благоприятна, иновативна, енергийно ефективна, подкрепяща и мотивираща образователна среда, която съдейства за повишаване мотивацията за учене/самоподготовка и насърчава образователните иновации в сферата на STEM, креативността, изследванията и практическото им приложение.

Процедурата ще се реализира в изпълнение на дейностите по Стълб „Иновативна България“ на Националния план за възстановяване и устойчивост, инвестиционен проект 2 „Модернизация на образователна инфраструктура“. Планираният общ бюджет на дейностите за реализация в рамките на предстоящата процедура „Модернизация на образователна среда“ е 326 100 000 лева.

Компонент 1 „Интервенции върху съществуващи училищни сгради“ на процедурата включва следните допустими дейности – Дейност 1: Основен ремонт, реконструкция, основно обновяване, пристрояване, надстрояване на училищна образователна среда за придобиване на цялостен обновен облик на образователната институция; Дейност 2: Създаване на образователна STEM среда в училищата; и Дейност 3: Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за сградите/помещенията (без STEM среда) на училището.

Компонент 2 „Интервенции върху съществуващи сгради на детски градини“ на процедурата включва следните допустими дейности – Дейност 1: Основен ремонт, реконструкция, основно обновяване, пристрояване, надстрояване на предучилищна образователна среда за придобиване на цялостен обновен облик на образователната институция; и Дейност 2: Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на сградите/помещенията на детската градина.

Допустимите крайни получатели по процедурата за Компонент 1 са общините за общинските училища и държавните училища към МОН от допустимите образователни институции (общински и държавни училища по чл. 38, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4, т. 5 и ал. 2, т. 1 от ЗПУО: начални, основни, обединени, средни училища и профилирани гимназии). По Компонент 2 допустимите кандидати са общините за общинските детски градини.

В тази връзка Ви информирам, че Концепцията за процедура„ Модернизация на образователна среда“ е публикувана на следния адрес: http://opnoir.bg/?go=news&p=detail&newsId=1039 или в раздел „Процедури/Процедури в процес на обществено обсъждане“ на интернет страницата на ИАПО – http://opnoir.bg/?go=page&pageId=362.

Мнения на потенциалните кандидати относно реализиране на процедурата, както и на всички заинтересовани страни се приемат в срок до 04.05.2022 г., включително и могат да бъдат изпращани на електронен адрес: [email protected].

След приемане на актовете на национално ниво, регулиращи реда за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост, проектът на пакет Насоки за кандидатстване ще бъде публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на структурата за наблюдение и докладване и в Информационната система за Механизма, преди внасянето им за утвърждаване.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

  1. Новина.
  2. Концепция за процедура „Модернизация на образователна среда“.
  3. Приложение № 1 – Методология за приоритизиране на обектите на образователната инфраструктура на територията на Република България. (НУ, ОУ, ОбУ; СУ; профилирани гимназии)
  4. Приложение № 2 – Методология за групиране на институциите по видове и по райони на планиране.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД