Заявление за участие на училищата по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Изх. № РУО1-8479/15.03.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с  № 9105-70/01.03.2021 г. относно стартиране на дейностите по проект BG05M20P001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ и писмо на МОН с вх. № РУО 1-8339/15.03.2021 г., Ви уведомявам, че заявлението за попълване от училищата за участие в проектните дейности вече е активно. Линк и допълнителни разяснения са изпратени на Вашите служебни пощи в @edu.mon.bg

Заявлението ще бъде активно до 12:00 ч. на 17.03.2021 г.

Поради краткия срок за попълване на заявлението, моля за Вашата своевременна реакция.

При необходимост от допълнителна информация, може да се обръщате към:

Гергана Станчева – тел.: 02 424 11 36; имейл: [email protected]

Радостина Петрова – тел.: 02 424 11 38, имейл: [email protected]

Ивайло Александров – тел.: 02 424 11 37, имейл: i.aleksandrovfaimon.bg

Адриан Спасов – тел.:02 424 11 30, имейл: [email protected]

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД