Национален ученически литературен конкурс с международно участие „Николай Лилиев“

Изх. № РУО1-8400/15.03.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на РУО Стара Загора с вх. № РУО1-7868/ 10.03.2021 г., моля да запознаете учителите и учениците от повереното Ви училище с условията за участие в Национален ученически литературен конкурс с международно участие „Николай Лилиев“ 2021, организиран от 11. ОУ „Николай Лилиев“ гр. Стара Загора. В конкурса могат да участват ученици от V до XII клас, като крайният срок за изпращане на творбите е 30.04.2021 г.

Приложение: статут на конкурса.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД