Изпълнение на дейностите по проект № BG05M20P001-5.00I- 0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Изх. № РУО1-11215/17.03.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на проект № BG05M20P001-5.00I- 0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи с конкретен бенефициент Министерство на образованието и науката, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ Ви уведомявам, че в срок до 18.03.2022 г. следва да  въведете информацията и да приложите документите в платформата:  react.mon.bg   в модул „Финансиране“.

Ако училището има доставена техника , но няма реализирани обучения по дейности 2,3,4 и 5 следва да попълни нулева декларация, за да има възможност да качи останалите документи, съгласно дадените указания – Инвентарна книга, осчетоводяване и т.н.

Училищата, които не са получили плакат за визуализация на проекта могат да го получат  в РУО – София-град , стая 405  на 4 етаж .

Във времето, когато няма обучение от разстояние в електронна среда /ОРЕС/ техническите устройства трябва да се използват като част от ресурса на училището, по преценка на директора.

Във връзка с установени случаи на неправомерно използване на технически устройства от училищата, включени в проекта, тези които са нарушили условията на проекта, следва да инициират действия по инсталиране на операционна система и настройки на всяко едно устройство, с цел възстановяване на операционната им система във вида, в който са били получени, като се свържат с контактното лице Владимир Найденов, тел. +359878908115 /разходите за тази дейност са за сметка на училището/, както и да дадат обратна връзка на екипа за организация и управление на проекта в най-кратък срок, след като устройствата са върнати в първоначалното им състояние, за да бъде извършена повторна проверка.

Приложение:

  1. Ръководство – модул „Финансиране“

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД