Изпълнение на Постановление № 129 от 2000 г. на Министерски съвет

Рег. № РУО1-5538/28.02.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ

ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 Във връзка с писмо № 9105-67/24.02.2020 г. на МОН, вх. № РУО1-4854/24.02.2020 г., Ви уведомявам, че предстои изпълнение за 2020 г. на Постановление № 129 от 2000 г. на Министерски съвет за определяне на минимални диференцирани размери на парични средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджета на общините.

Съгласно чл.1, т. 1 и т. 2 от ПМС № 129 от 2000 г. паричните средства за физическо възпитание и спорт са 2.00 лв. на дете и 3.00 лв. на ученик в дневна, комбинирана форма на обучение и обучение чрез работа за бюджетна година в общинските и държавните детски градини и училища.

І. Процедурата за предоставяне на паричните средства за общинските детски градини и училища, финансирани чрез бюджета на общините e следната:

  1. Проектите на общинските детски градини и училища се представят за съгласуване на експерта по спорт и младежки дейности в районните администрации на Столична община, в срок до 16.03.2020 г.
  2. Проектите на общинските детски градини и училища се изработват в три екземпляра – единият екземпляр остава за съхранение в РУО, вторият в общината и третият се съхранява при директора, изработил проекта.
  3. Директорът на общинско училище, в което има и организирани подготвителни групи, изработва общ проект за училището за кандидатстване по ПМС №129/11.07.2000 г., като броят на децата и броят на учениците и полагащата им се сума по 2 лв. и по 3 лв. се записва поотделно в Справка (Образец № 1)

ІІ. За училищата, финансирани от бюджета на МОН:

  1. Проектите се предоставят в срок до 31.03.2020 г. в РУО – София-град, ул. „Антим І ” № 17, V етаж, стая 501 на Георги Пашов–старши експерт по финансово осигуряване
  2. Проектите се изработват в два екземпляра. Единият екземпляр се съхранява в РУО – София-град, вторият остава за съхранение при директора, изработил проекта.

ІІІ. За детските градини и училища, финансирани от Министерството на младежта и спорта, Министерството на културата и Министерството на отбраната, редът за одобряване на проектите и предоставянето на средствата се определя от съответния министър.

Броят на децата и учениците се определя въз основа на данните в Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование на Министерството на образованието и науката към началото на втория учебен срок за съответната учебна година.

За допълнителна информация можете да се обръщате към Георги Пашов – старши експерт по финансово осигуряване, тел: 02/ 935 60 68.

Приложение:

 

  1. Постановление № 129/11.07.2000 г., изм. и доп., бр.62 от 27.07.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.
  2. Приложение № 1 към чл.3, ал.1
  3. Приложение № 2 към чл.3, ал.1

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД