Изпълнение на проект BG05M2OP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“

Рег. № РУО1-31232/22.08.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ

ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА, ВКЛЮЧЕНИ В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-3.018 „ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ“, ОП НОИР 2014-2020

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,        

Във връзка с писмо № 9105-300/18.08.2022 г. на Министерство на образованието и науката и с приключване на планираните обучения по Дейност 6 от проекта, които имаха за цел да се повишат професионалните компетентности на педагогическите и непедагогическите специалисти във връзка с изпълнението на дейността, предстои да се премине към нейното същинско изпълнение. В тази връзка предоставям на вниманието Ви кратки указания/препоръки, приложени към настоящето писмо, които специалистите да използват при реализацията на отделните поддейности.

Напомням, че Дейност 6 може да има единствено допьлващ ефект към изпьлнението на основните дейности за допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици от детски градини и училища до основна степен на образование, т.е. тези дейности следва да се реализират от детската градина/училището само в комбинация с други допустими дейности. Дейност 6 се изпълнява от институциите, които предварително са заявили участие в нея.

За контакти за допълнителна информация по изпълнение на дейността: Татяна Предова, държавен експерт в дирекция „Приобщаващо образование, тел.: 02 92 17 441; имейл: [email protected]; Мариана Паленкова, държавен експерт в дирекция „Финанси“, имейл: [email protected].

 

 

Приложение:

  1. Указания за изпълнение на дейност 6 „Дейности за семейна подкрепа в процеса на приобщаващото образование в детските градини и училища по проект „Подкрепа за приобщаващо образование“
  2. Анкетна карта за родителите на деца и ученици, участващи в проекта „Подкрепа за приобщаващо образование“

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД