Инструкции за директорите, учителите и учениците – Достъп и разпределение на електронни профили @edu.mon.bg

Изх. № РУО1-16736/03.07.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо от МОН с вх. № РУО1-16431/02.07.2020 г. Ви уведомявам, че поради продължаващата епидемиологична обстановка на територията на Република България и с цел подсигуряване на учебен процес от разстояние при необходимост, всички директори на училища трябва да създадат организация, за да бъдат предоставени създадените от Министерство на образованието и науката @edu.mon.bg електронни профили на учители и ученици, в случай че все още не са го направили.

Чрез тези профили ще се осигурява всяка бъдеща интеграция както с информационните системи и платформи на МОН, така и с допълнителните ресурси, осигурявани от министерството.

Електронните профили са персонални, т.е. всеки акаунт отговаря на точно определен потребител и следва да се дават единствено на учителя/ученика, за когото са предназначени или на родителите на ученици под 14 годишна възраст или ученици със СОП. Тези служебни акаунти ще бъдат активни, докато учителят преподава в системата на училищното образование, респективно докато ученикът посещава училище от I до XII клас.

Прилагаме отново и актуализирани инструкции за местонахождението, начина на разпределение и активиране на профилите.

Приложения: 1. Инструкция – Разпределение на акаунтите за учителите и учениците.

                        2.Инструкция-Достъп и разпределение на електронни профили @edu.mon.bg – Инструкция за директорите.

    1. Инструкция-Достъп и разпределение на електронни профили @edu.mon.bg – Инструкция за учители и ученици.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД