Инструкция за видеонаблюдение към училищата, в които ще се провежда ДЗИ

Изх. № РУО1-16493/04.05.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО116224/03.05.2022 г. на „Посещаемо и безопасно училище“, в изпълнение на чл. 54а от Наредба № 11/01.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците и заповед № РД09-1807/31.08.2021 г. на министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДЗИ/ДИППК) и на График на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ/ДИППК през учебната 2021/2022 година, приложено Ви изпращам Инструкция за видеонаблюдение към училищата, в които ще се провежда ДЗИ.  Инструкцията за работа с портала за видеонаблюдение и Инструкцията за поставяне на обозначителни идентификатори в помещенията (изпитните зали) под видеоконтрол за провеждане на  ДЗИ/ДИППК сесия май-юни може да намерите в меню „За връзка с нас“ на портала http://safeschool.mon.bg – „Безопасно училище – ДЗИ 2022“.

 

Приложение:

  1. Инструкция за видеонаблюдение към училищата, в които ще се провежда ДЗИ.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД