Инструкция към училищата, в които ще се провежда държавни зрелостни изпити за работа с портала за видеонаблюдение

Изх. № РУО1-11530/09.04.2024 г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СУ, ПРОФИЛИРАНИ И
ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо с вх. №РУО1-11310/08.04.2024 г. от Екипа на „Посещаемо и Безопасно Училище“ с Инструкция към училищата, в които ще се провеждат държавни зрелостни изпити за работа с портала за видеонаблюдение.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД