Информационна база данни „заместващи учители“

Изх. № РУО1-6617/08.02.2022 г.

 

НА ВНИМАНИЕТО

НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ, СТУДЕНТИ И ДРУГИ СПЕЦИАЛИСТИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,

Във връзка с писмо на МОН с №9105-46/01.02.2022 г., вх. №РУО 1-5956/01.02.2022 г. Ви уведомявам, че Министерство на образованието и науката поддържа информационна база „Заместващи учители“, за регистриране на желаещи педагогически специалисти, други специалисти и студенти в случай на отсъстващ учител във връзка с COVID-19, която е достъпна на адрес: https://forms.gle/PmW3D3ohCvUhyeGw6

В информационната база могат да се регистрират:

  1. Специалисти с вече придобита професионална квалификация „учител“ и „учител по…“ (учебен предмет).
  2. Студенти в последна година от обучението си за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ от професионално направление „Педагогика“ или „Педагогика на обучението по…“.
  3. Студенти или представители на бизнеса, които се обучават или притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“ по специалности от област на висшето образование според Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден от Министерски съвет с Постановление № 125/24.06.2002 г., които съответстват на учебните предмети и/или модули.

Информацията е достъпна и на интернет страницата на РУО – София-град в раздел „Въвеждане на информация в информационна база данни „Заместващи учители“.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД