Информация за извършваните ремонтни дейности в държавните и общинските училища

Изх. № РУО1- 26908/  30.08.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ДЪРЖАВНИТЕ УЧИЛИЩА, ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА, СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ

ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на електронно писмо на дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки”, РУО – София-град предоставя информация за извършваните ремонтни дейности в държавните и общинските училища от региона.

В тази връзка, независимо от източника на финансиране, моля да изпратите актуална информация за изпълняваните ремонтни дейности във Вашето училище/център за подкрепа за личностно развитие  до 12.00 часа на 05.09.2023 г.

На въпрос № 6 отговорете:

  • приключен – при завършен обект;
  • случаите, в които ремонтите продължават, посочете има ли проблеми за откриване на учебната година/нормалното протичане на учебния процес.

Еднократно се изпраща информация, че ремонтът е приключил.

Информацията изпращайте чрез попълване на приложения формуляр:  https://docs.google.com/forms/d/1lUNYbFS1KpSIxDjf2cR1fMEyQwvKtYKzzxsrZ9rA2h8/edit?uiv=0#

За контакти: Невяна Златевска, тел. 0886-05-17-38; 0889-35-75-05. 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

Д-Р АТАНАС ПАСКАЛЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО

(Съгл. заповед № РД 02-1905/29.08.2023 г.

на началника на РУО – София-град)