Заповед на министъра на образованието и науката за определяне на начало и край на ваканциите, неучебни дни и начало и край на втория учебен срок за учебната 2023/2024 година

Изх. № РУО1-26909/ 30.08.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам заповед № РД 09-2047/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката за определяне на начало и край на ваканциите, неучебни дни и начало и край на втория учебен срок за учебната 2023/2024 година.

Приложение:

  1. Заповед № РД 09-2047/28.08.2023 г.  на МОН.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

АТАНАС ПАСКАЛЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 02-1905/29.08.2023 г. на началника на РУО – София-град)