Информация за изпълнение на дейностите по т. 1 и т. 2 от График на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки за първа възрастова група

Рег. № РУО1-24942/28.06.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ И ЧАСТНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД         

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнението на т. 3 от График на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки за първа възрастова група, за учебната 2022/2023 година, утвърден със Заповед № РД 09-3212/01.06.2022 г. на министъра на образованието и науката, в срок до 30.06.2022 г. (четвъртък), моля да подадете информация за изпълнение на дейностите по т. 1 и т. 2 от графика. (Информация за подадените/ неподадените в срок заявки и сключени договори за познавателни книжки, учебници и учебни комплекти).

Информацията изпращайте на електронен адрес: [email protected]

За контакт: тел.: 0878 318 537    Георги Пашов, старши експерт по финансово осигуряване

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД