Информация за изпълнение на Дейност 3 по проект BG05M2OP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“, ОП НОИР 2014-2020

Изх. № РУО1-27085/24.08.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА, ВКЛЮЧЕНИ В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-3.018 „ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ“, ОП НОИР 2014-2020

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо на МОН с № 9105-280/24.08.2021 г., вх. № РУО 1-27029/24.08.2021 г., с информация относно изпълнението на Дейност 3 „Специализирани обучения на екипите за подкрепа за личностно развитие“ по проект „Подкрепа за приобщаващо образование“.

 

Приложение:

Писмо на МОН с вх. № РУО 1- 27029/24.08.2021 г.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД