Информация за необходимите средства за периода 01 септември – 31 декември 2020 г.

Изх. № РУО1-24514/15.09.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ УЧИЛИЩА,

ФИНАНСИРАНИ ЧРЕЗ БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВО

НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с присъственото стартиране и провеждане на образователния процес на децата и учениците в институциите в системата на предучилищното и училищното образование за учебната 2020/2021 година и с оглед предстоящите пътувания към местоработата на педагогическите специалисти следва да се подаде актуална информация за необходимите средства за периода 01 септември – 31 декември 2020 г. по реда на Наредба № 1 от 2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

Моля държавните училища, финансирани чрез бюджета на МОН, да предоставят приложените справки на хартиен носител и в електронен вариант – формат Excel в срок до 16.09.2020 г. (сряда) на e-mail: [email protected].

Информацията следва да включва необходимите средства за периода 01 септември – 31 декември 2020 г. за възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти, работещи в институциите в системата на предучилищното и училищното образование, чиято месторабота е в населено място извън местоживеенето им и необходимите средства за възстановяване на разходите за наем по месторабота на новоназначените педагогически специалисти, когато местоработата им е в населено място в общините, попадащи от четвърта до осма група съгласно приложение № 1 към чл. За, ал. 1 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017 г. Размерът на възстановяваните разходи за наем на жилище за един месец не може да надвишава средномесечните разходи за транспорт от местоживеенето на педагогическия специалист до населеното място на местоработата му и обратно за най-евтиния вид транспорт, като максималният размер не може да е по-висок от 200 лв. В изпратената информация следва да се посочи и размерът на наличните към 01.09.2020 г. средства за транспортните разходи или на разходите за наем по бюджетите на институциите и на съответния първостепенен разпоредител с бюджет.

 

Приложение: Справка № 1 и № 2   

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД