Информация за проект BG05M2OP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“, ОП НОИР 2014-2020

Изх. № РУО1-7081/02.03.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА, ВКЛЮЧЕНИ В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-3.018 „ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ“, ОП НОИР 2014-2020

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо на МОН с № 9105-69/01.03.2021 г., вх. № РУО 1-6937/01.03.2021 г. за изпълнение, Заповед № РД 09-428/17.02.2021 г. на министъра на образованието и науката с приложенията към нея, както и информация за проект „Подкрепа за приобщаващо образование“.

Приложение:

  1. Писмо на МОН, с вх. № РУО 1- 6937/01.03.2021 г.;
  2. Заповед № РД 09-428/17.02.2021 г. на министъра на образованието и науката с приложение 1 и приложение 2 към нея;
  3. Информация за проект „Подкрепа за приобщаващо образование“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД