ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕНИЦИ, КОИТО СЕ ОБУЧАВАТ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Изх. № РУО1-10559/13.05.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с приключване на учебната 2019/2020 година за учениците в задължителна училищна възраст, които се обучават в самостоятелна форма на обучение по чл. 112, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищно и училищно образование, моля в срок до 22.05.2020 г.  да внесете в РУО – София-град доклад с информация относно обучението на тези ученици към момента и планираната от Вас организация на изпитна сесия.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД