Кампания „Написаното остава. Пиши правилно!“ на Института за български език

Изх. № РУО1-14178/07.05.2024 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-14111/07.05.2024 г. Ви уведомявам, че Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките за единадесета поредна година кани учители и ученици да се присъединят към кампанията „Написаното остава. Пиши правилно!“.

Моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище с възможностите за участие в кампанията.

Приложение: представяне на кампанията на Института „Написаното остава. Пиши правилно!“

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

БОЯНКА КЪНЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед РД10-522/11.04.2024 г.

на министъра на образованието и науката)