Кампания „Написаното остава. Пиши правилно!“ на Института за български език

Изх. №РУО1-12966/05.05.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-12454/02.05.2023 г. Ви уведомявам, че Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките за девета поредна година кани учители и ученици да се присъединят към кампанията „Написаното остава. Пиши правилно!“.

Моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище с възможностите за участие в кампанията.

Приложение: представяне на кампанията „Написаното остава. Пиши правилно!“

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

АТАНАС ПАСКАЛЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД02-1030/25.04.2023 г. на началника на РУО – София-град)