Кампания „Раздвижваме България 2022“

Изх. № РУО1-15694/27.04.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-14851/18.04.2022 г. на МОН, приложено Ви изпращам календар на събития, включени в кампанията „Раздвижваме България 2022“, която МОН подкрепя за поредна година. Кампанията е част от глобалната инициатива NowWeMOVE и цели да промотира укрепваща здравето физическа активност. Календарът на събитията тази година включва в себе си:

  • ден без асансьори – 27.04.2022 г;
  • MOVE Week – седмица на физическата активност и спорта – 23.05. -28.05.2022 г;
  • европейски ден на спорта в училище, като част от Европейска седмица на спорта EWoS #BeActive – 30.09.2022 г.

Обръщам внимание, че действащите нормативни актове в системата на предучилищното и училищното образование предоставят значителна свобода на директорите на училищата да планират и осъществяват дейности, свързани с интересите и потребностите на децата и учениците, поради което решението за участие в посочените по-горе инициативи може да се вземе на училищно равнище с информираното съгласие на родителите.

Припомням, че съгласно законовите изисквания, определени в чл. 11а, ал. 1 от Закона за закрила на детето, „сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители, освен в случаите по чл. 7, ал. 1“.

 

Приложение:

  1. Календар на събитията в кампанията „Раздвижваме България“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД