Кандидатстване за наградата „Музейните ресурси в онлайн обучението“

Изх. № РУО1- 3129/25.01.21г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-2944/22.01.2021 г., Ви изпращам Регламента за кандидатстване за наградата „Музейните ресурси в онлайн обучението“, обявена от Национален център „Музейно училище“ в партньорство с Национален музей на образованието и Регионално управление на образованието – Габрово.

 

Приложение: Регламен за кандидатстване за наградата „Музейните ресурси в онлайн обучението“

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД