Кандидатстване и подбор на участници по Модул 2 на Национална програма „Мотивирани учители и квалификация“ 2022 г.

Изх. № РУО1-19870/27.05.2022 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с №9105-206/26.05.2022 г., вх. №РУО1-19469/26.05.2022 г. относно изпълнение и организация на дейностите по Национална програма „Мотивирани учители и квалификация“ 2022 г., приета с РМС №302/13.05.2022 г., Ви уведомявам, че НП „Мотивирани учители и квалификация“ включва дейности, ориентирани към училища с недостиг на педагогически специалисти и към училища, които предлагат работа с уязвими общности. Насочена е и към учители и специалисти с висше образование със или без придобита професионална квалификация „Учител“, притежаващи знания, умения и нагласи, които ги правят подходящи за преподаване в нуждаещите се училища.

Модул 2 на НП „Мотивирани учители и квалификация“ 2022 г. е изцяло насочен към обучения на действащи учители, които могат да се включат в програмата за придобиване на допълнителна професионална квалификация в зависимост от нуждите на училището, в което преподават. Те ще получат подготовка във висше училище в съответствие с изискванията за образование за заемане на учителските длъжности, регламентирани в Приложение 1 към чл. 10 на Наредба №15/22.07.2019 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Кандидатстването по Модул 2 на програмата се осъществява по обявена процедура на официалната страница на Министерство на образованието и науката, която включва подаване в срок до 10.06.2022 г. в РУО на заявление по образец с приложени копия на:

  1. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен с професионална квалификация „Учител по…“, съгласно изискванията в Приложение 1 към чл. 10 на Наредба №15/22.07.2019 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти за заемане на длъжността.
  2. Препис-извлечение от трудова книжка, доказващ професионален опит.
  3. Професионална автобиография.
  4. Мотивационно писмо.
  5. Препоръка/подкрепящо писмо от настоящия работодател.

Приложения:

  1. Процедура за подбор.
  2. Заявление.
  3. Договор.
  4. Декларация на участник в НП „Мотивирани учители и квалификация“ 2022 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД