Кандидатстване и подбор на участници по Модул 2 на Национална програма „Мотивирани учители и квалификация“ 2022 г. за придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по религия“

Изх. № РУО1-27558/13.07.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-206/11.07.2022 г., вх. № РУО1-27344/11.07.2022 г., относно изпълнение на дейности по Национална програма „Мотивирани учители и квалификация“ 2022 г., Модул 2 „Обучение на заети в системата на предучилищното и училищното образование педагогически специалисти за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител по религия“ Ви уведомявам, че подборът на учители за включване в обучение „Учител по религия“ се извършва от съответното Регионално управление на образованието (РУО).

В програмата по Модул 2 кандидатстването ще се осъществи по следната процедура:

  1. Подаване на заявление в РУО по образец с приложени копия на диплома за придобита образователно-квалификационна степен с професионална квалификация „Учител по…“ съгласно изискванията в Приложение 1 към чл. 10 на Наредба №15/22.07.2019 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти за заемане на длъжността; препис-извлечение от трудова книжка, доказващ професионален опит; професионална автобиография; мотивационно писмо; препоръка или подкрепящо писмо от настоящия работодател.

Съгласно т.5.16 от Приложение 1 към чл. 10 на Наредба №15/22.07.2019 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, допълнителна квалификация „Учител по религия“ може да се придобие от учители, които имат присъдена някоя от следните професионални квалификации: философ, учител по философия; историк, учител по история/учител по история и цивилизации и/или начален учител.

Срок за подаване на заявлението към РУО до 14.07.2022 г.

Приложения:

  1. Образец на заявление.
  2. Проект на договор.
  3. Декларация на участник в НП „Мотивирани учители и квалификация“ 2022 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД