Кандидатстване по модул „Библиотеките като образователна среда“ по НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“

Изх. № РУО1-18685/19.05.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-189/17.05.2022 г., вх. №РУО1-18479/17.05.2022 г., Ви уведомявам, че с Решение №302/13.05.2022 г. на Министерски съвет са одобрени Националните програми (НП) за развитие на образованието за 2022 година.

Модулът „Библиотеките като образователна среда“ от НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ дава възможност на училища да закупят книги с цел създаване на библиотечен фонд или да обогатят фонда с нова съвременна литература; да създадат неформална уютна читателска среда за учениците, като създадат „кът за четене” в училищната библиотеката и/или извън нея — на територията на училището, позволяваща обособяването на такива пространства; да организират и проведат инициативи в създадения „кът за четене” с цел популяризирането им като място, в което се насърчава мисленето, въображението и творчеството като част от учебния процес; да реализират съвместни инициативи с обществена библиотека с цел създаване на интерес и любов към книгата, формиране на навици за четене и умения за учене през целия живот, формиране на отношение към културата като цяло.

По модула могат да кандидатстват държавни и общински училища в системата на училищното образование на територията на Република България, които не са класирани за финансиране в предишните две издания на модула: през учебната 2019/2020 г и през учебната 2020/2021 година, включително и тези училища, които до момента не са кандидатствали по модула.

Документите за кандидатстване – формуляр за кандидатстване по образец (вкл. списък на книгите), решение на педагогическия съвет за кандидатстване по модула и декларация от директора на уилището за недопускане на двойно финансиране, заедно с придружително писмо до Дирекция „Учебници и училищна документация,“ се подават в деловодството на МОН в 35-дневен срок от датата на изходящия регистрационен номер на писмото на МОН. В случаите, в които документите се изпращат по пощата или чрез куриерска фирма, важи съответно датата на пощенското клеймо.

Училищата се класират по низходящ ред, като максималният брой точки, които могат да получат, е 100. За един училищен проект са предвидени 6 000 лв., като това е най-високата сумa, която училище може да получи по модула.

Екипът за управление на модула, определен със заповед на министъра на образованието и науката, ще разгледа, оцени, класира проектите в срок до 60 дни след крайната дата за подаване на документите и ще представи на министъра на образованието и науката предложение за финансиране на класираните училища. Списъкът с класираните училища ще бъде публикуван на интернет страницата на МОН. Дейностите ще се провеждат от 15.09.2022 г. до 30.06.2023 г.

Ръководител на модул „ Библиотеките като образователна среда“ е Пенка Иванова – директор на Дирекция „Учебници и училищна документация“.

Лица за контакт:

Геновева Пелова – главен експерт в Дирекция „Учебници и училищна документация“, тел.: 02/ 817 47 60, email: [email protected];

София Панкова – младши експерт в Дирекция „Учебници и училищна документация“, тел.: 02/ 817 47 50, email: [email protected]

 

Приложения:

  1. Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“.
  2. Формуляр за кандидатстване по образец.
  3. Списък на книгите, които ще се закупят.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД