Коледна програма на НДД 2022 г.

Изх. № РУО1-42340/01.12.2022 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ

ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо с вх. № РУО1-42162/30.11.2022 г. от Национален дворец на децата относно Коледна програма за 2022 г.

Моля да запознаете с горепосочената информация учителите, децата и учениците от поверената Ви образователна институция.

Приложение: Коледна програма на НДД.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ – ГРАД