Конкурс за добри педагогически практики за учители по чужди езици на тема „Творчески подход в чуждоезиковото обучение“

Изх. № РУО1-30091/22.10.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план за учебната 2019/2020 г., РУО – София-град организира конкурс за добри педагогически практики за учители по чужди езици на тема „Творчески подход в чуждоезиковото обучение“. В конкурса могат да участват учители по чужд език, които преподават в държавни, общински и частни училища на територията на област София-град. Педагогическите практики ще бъдат оценявани по регламент, изготвен от комисия, определена със заповед на началника на РУО – София-град.

Моля да уведомите учителите по чужд език в повереното Ви училище за конкурса, като желаещите да се включат, следва да попълнят и изпратят приложената регистрационна форма на следните електронни адреси: [email protected] и [email protected] в срок до 08.11.2019 г.

Приложения:

1. Регламент на конкурса

2. Регистрационна форма.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

КРИСТИНА ГАБРОВСКАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед  № РД02-2339/21.10.2019 г.

на Началника на РУО – София-град/