Конкурс за есе на тема: „Да спасим нашето море: нови начини да намалим замърсяването на Черно море“

Изх. № РУО1-20355/ 21.06.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-198/ 16.06.2021 г., вх. № РУО1-19811/ 16.06.2021 г., моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище с условията за участие в конкурса за ученическо есе на тема: „Да спасим нашето море: нови начини да намалим замърсяването на Черно море“, организиран от Постоянния международен секретариат на организацията на черноморското икономическо сътрудничество. В конкурса могат да участват ученици на възраст между 15 и 18 години от 13-те държави членки на ОЧИС, като крайният срок за изпращане на творбите е 30.09.2021 г.

Приложение: регламент

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД