Конкурс за създаване на талисман на тема „Безопасност на движението по пътищата“

Изх. № РУО1-11572/10.04.2024 г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с №9105-103/05.04.2024 г., вх. №РУО1-11149/05.04.2024 г., Ви уведомявам, че Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ в партньорство с Министерство на образованието и науката и Държавната агенция за закрила на детето организират конкурс за създаване на талисман на тема „Безопасност на движението по пътищата“.

Конкурсът е под мотото „Талисман, който ни пази на пътя“ и е част от кампания, провеждана от Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“, насочена към опазване живота и здравето на децата на пътя.

В конкурса могат да участват всички училища. Крайният срок за изпращане на проектите за талисман, презентациите към тях и декларациите за авторство от директорите на образователните институции е 7 юни 2024 г.

Подробна информация за конкурса, условията за участие и критериите за оценяване на създадения проект за талисман се съдържат в регламента.

Обръщам внимание на задължението за спазване на законодателството, регламентиращо обработването на лични данни (Регламент (ЕС) 2016/679, Закон за защита на личните данни), и на чл. 11а, ал.1 от Закона за закрила на детето.

Предвид изложеното е необходимо подаване на заявление от родител/настойник/попечител за съгласие за участие на учениците в конкурса с попълнена и подадена декларация за информираност и съгласие за обработване на личните данни в съответствие с общия регламент

Моля да сведете информацията за конкурса на вниманието на учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Приложения:

  1. Регламент за провеждане на конкурс между училищата за създаване на талисман по безопасност на движението по пътищата.
  2. Декларация за авторство.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК РУО

СОФИЯ-ГРАД