Конкурс на тема „Нестле за по-здрави деца“

Изх. № РУО1-5356/27.02.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

НА УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. №РУО1-4263/17.02.2023 г. Ви уведомявам, че „Нестле България“ организира конкурс на тема „Нестле за по-здрави деца“. Целта на конкурса е деца на възраст между 3 и 12 години да изградят навици за здравословен начин на живот.

Училищата и детските градини могат да участват в конкурса като подават заявка за участие до 05.05.2023 г. на електронен адрес: [email protected]. Класираните на първо, второ и трето място в две категории „Детски градини“ и „Училища“ ще получат награди.

Обръщам внимание за спазване на законовите изисквания, определени в чл.11а, ал.1. от Закона за закрила на детето „Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители освен в случаите по чл. 7, ал. 1“,  както и по време на инициативата „Нестле за по-здрави деца“ да не се рекламират търговски артикули и да не се раздават рекламни материали сред децата и учениците.

Моля да популяризирате информацията за конкурса в поверената Ви образователна институция.

 

Приложения:

  1. Правила за провеждане на конкурса.
  2. Декларация за авторство.
  3. Заявка за участие.
  4. Техническа карта за детски градини.
  5. Техническа карта за училища.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД