Литературен конкурс „Мими Праматарова“

Изх. № РУО1-10379/12.05.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-10316/ 12.05.2020 г. от Националния доверителен екофонд моля да напомните на учениците от повереното Ви училище, че крайният срок за участие в литературния конкурс „Мими Праматарова“ на тема „На другия ден след COVID 19 – какво ще е новото „нормално“ в поведението ни към околната среда“, насочен към младите хора от 16 до 18 години, е 25 май 2020 г.

Цялата информация за конкурса е публикувана на следния интернет адрес: http://ecofund-bg.org/bg/годишни-награди.

Приложение: статут на конкурса и формуляр за участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД