Организация, провеждане и оценяване на НВО В VII клас в столичните училища

Изх. № РУО1-10375/12.05.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, В КОИТО СЕ ПРОВЕЖДА НВО В VII клас

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам заповед № РД09-920/05.05.2020 г. на Министъра на образованието и науката, вх. № РУО1-10374/ 12.05.2020 г., относно изменения в датите за провеждане на изпитите от националните външни оценявания /НВО/ в VII клас и изменение в точка 3 График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в VII клас през учебната 2019 – 2020 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД