Мотивирано предложение за държавен план-прием за учебната 2023/2024 година

Изх. № РУО1-44623/22.12.2022 г.

ВАЖНО!!!

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VІІІ КЛАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с реализиране на дейностите  по прием на ученици в VІІІ клас за учебната 2023/2024 г. Ви уведомявам, че в изпълнение на чл. 52, ал. 1, т. 1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, в  срок до 13.01.2023 г. следва да внесете в РУО – София-град мотивирано предложение за броя на паралелките, броя на местата, профилите и специалностите от професии по форми на обучение.

Пожелавам успешна кампания!

 

Приложение:

  1. Образец на мотивирано предложение.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД