Мотивирано предложение за държавен план-прием за учебната 2022/2023 година

Изх. № РУО1-251/05.01.22г.

ВАЖНО!!!

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VІІІ КЛАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с реализиране на дейностите  по прием на ученици в VІІІ клас за учебната 2021/2022 г. Ви уведомявам за следното:

 

В изпълнение на чл. 52, ал. 1, т. 1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, следва да внесете в РУО – София-град мотивирано предложение  за броя на паралелките, броя на местата и профилите и специалностите от професии по форми на обучение в  срок до 14.01.2022 г.

 

Пожелавам успешна кампания!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД