Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование

Изх. № РУО-7092/11.02.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИTE ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование,  публикувана в Държавен вестник (ДВ) брой: 12, от дата 11.2.2022 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО
СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ – ГРАД
/Съгласно заповед № РД 02-385/09.02.2022
на началника на РУО – София-град/