Национален летен турнир по информатика – юни 2024 г., гр. Русе

Изх. № РУО1-14558/09.05.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо от РУО – Русе, вх. №РУО1-14404/08.05.2024 г., Ви уведомявам, че в изпълнение на Заповед № РД09-2049/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2023/2024 година (Приложение №2), изменена със Заповед № РД09-3142/13. 10.2023 г. на министъра на образованието и науката, в периода от 07.06.2024 г. до 09.06.2024 г. в гр. Русе ще се проведе Национален летен турнир по информатика.

Организатори на състезанието са PУO – Русе, Русенски университет .,Ангел Кънчев“ и МГ „Баба Тонка“ – гр. Русе.

Регистрацията на участниците се осъществява до 24.05.2024 година. Състезателите, включени в националните отбори, участват извън квотите на съответната област.

За участието си в Пролетните състезания по информатика всеки ученик, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, предварително подава до директора на училището, в което се обучава, декларация за информираност и съгласие (по образец на МОН) за публикуване на: резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място); снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието. Ръководителите на участниците изпращат списъка на учениците, които не са изразили съгласие, и копие от декларациите им в срок до 24.05.2024  г. на имейл: [email protected]

Актуална информация за турнира може да намерите на https://infos.infosbg.com/home и https://www.mg-babatonka.bg

Ръководителите на отборите сами правят резервация в хотел, който са избрали. Финансовите средства, необходими за участие в турнира, са за сметка на заявителите (училища, общини, спонсори и др.).

За допълнителна информация:

Анелия Ангелова – старши експерт по математика в PУO – Русе, тел. 0882558863;

Галина Бобева – директор на МГ „Баба Тонка“, тел. 0888 772362.

Моля да сведете информацията за състезанието до учителите и учениците от повереното Ви училище.

Приложения:

1. Образец на заявка за участие.

2. Регламент за провеждане на националните състезания по информатика през учебната 2023/2024 година и квоти за националните състезания по информатика за учебната 2023/2024 година.

3. Предварителна програма.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

БОЯНКА КЪНЕВА                          

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ ГРАД                                                                                                                                            

(съгласно заповед № РД10-522/11.04.2024 г.  

на министъра на образованието и науката)