Национална конференция за разпространение на добри практики в областта на образователната интеграция и образователното приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Изх. № РУО1-23043/17.07.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-168/03.07.2023 г., вх. № РУО1-21089/ 04.07.2023 г., Ви уведомявам, че предстои провеждането на национален конкурс сред педагогическите специалисти от цялата страна за представяне  на добри педагогически практики в областта на образователната интеграция и на образователното приобщаване на деца и ученици от уязвими групи, на който научно жури ще подбере най-добрите разработки. Същите ще бъдат представени на Осмата национална научно-практическа конференция за разпространение на добри практики в областта на образователната интеграция и образователното приобщаване на деца и ученици от уязвими групи, която ще се проведе от 16 до 18 октомври 2023 г. в гр. Плевен ,съвместно със Синдиката на българските учители.

Осигуряването на командировъчните разходи на педагогическите специалисти, допуснати до участие в конференцията, се осъществява от бюджетите на детските градини и училищата, в които работят.

Приложено Ви изпращам примерен модел за представяне на добра педагогическа практика.

 Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД