Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“

Изх. № РУО 1-15193/14.05.2024 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА,

ЦЕНТРОВЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА

(некласирани за финансиране в първото издание

на модула – през 2023 година)

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с получено от Министерството на образованието и науката писмо, №9105-128/ 07.05.2024 г. с вх. №РУО1-14226/ 07.05.2024 г. Ви информирам за следното:

С Решение № 295 от 24 април 2024 г. на Министерския съвет са одобрени национални програми (НП) за развитие на образованието за 2024 година. Модул „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, по география и икономика, по технологии и предприемачество и за целодневна организация на учебния ден“ към Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ дава възможност на училища да:

 • обзавеждат и/или оборудват учебни кабинети/класни стаи, в които учениците се обучават за придобиване на ключови компетентности в областта на хуманитарните науки – български език и литература, история и цивилизации, философия, чужди езици, география и икономика, технологии и предприемачество;
 • обзавеждат и/или оборудват стая за занимания по интереси за целодневна организация на учебния ден;
 • обзавеждат и/или оборудват училищна библиотека/кът за четене;
 • проведат инициативи в обновената училищна библиотека/кът за четене.

По модула могат да кандидатстват държавни и общински училища и центрове за специална образователна подкрепа (ЦСОП) в системата на училищното образование на територията на Република България, които не са класирани за финансиране в първото издание на модула – през 2023 година.

Допускат се и училища, класирани по модула през 2023 година, с условие да не кандидатстват за финансираната дейност от първото издание на модула.

Моля да имате предвид и следното:

Документите за кандидатстване – формуляр за кандидатстване по образец и решение на педагогическия съвет за кандидатстване на училището по модула, заедно с придружително писмо до дирекция „Учебници и училищна документация“, се подават в деловодството на МОН (гр. София 1000, бул. „Княз Дондуков“ 2А) в 35-дневен срок от датата на изходящия регистрационен номер на настоящото писмо.

В случаите, в които документите се изпращат по поща или чрез куриерска фирма, важи датата на пощенското клеймо.

Училищата се класират в низходящ ред, като максималният брой точки, които могат да получат, е 100.

Максималният размер на финансирането е съгласно броя на учениците за учебната 2023 – 2024 година, както следва:

 • До 10 000 лв. за ЦСОП
 • До 15 000 лв. за училища до 500 ученици;
 • До 20 000 лв. за училища от 501 ученици до 700 ученици;
 • До 23 000 лв. за училища от 701 до 1000 ученици;
 • До 26 000 лв. за училища над 1001 ученици.

Финансовите средства се използват за подобряване на условията в класни стаи/учебни кабинети/, в стаи за занимания по интереси за целодневна организация на учебния ден, в училищни библиотеки/кътове за четене. Не се допускат разходи за ремонт на помещения.

Екипът за управление на модула, определен със заповед на министъра на образованието и науката, ще разгледа, оцени и класира проектите в срок до 70 дни след крайната дата за подаване на документите и ще представи на министъра на образованието и науката предложение за финансиране на класираните училища. Списъкът с класираните училища ще се публикува на интернет страницата на МОН.

Финансовите средства се разходват до 15.12.2024 г„ а планираните дейности се изпълняват до 30.06.2025 г.

В срок до 15 юли 2025 г. класираните училища отчитат изпълнението на дейностите чрез попълване на формуляр по образец.

Ръководител на модул „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, по география и икономика, по технологии и предприемачество и за целодневна организация на учебния ден“ е г-жа Пенка Иванова, директор на дирекция „Учебници и училищна документация“.

Лицата за контакт по модула са:

Геновева Пелова – главен експерт в дирекция „Учебници и училищна документация“, тел.: 02/817 47 60, e-mail: [email protected];

Георги Динев – държавен експерт в дирекция „Учебници и училищна документация“, тел.: 02/817 47 64, [email protected];

Радостина Рачева – държавен експерт в дирекция „Учебници и училищна документация“, тел.: 02/817 47 66, [email protected];

 

Приложения:

 1. Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“.
 2. Формуляр за кандидатстване по образец.
 3. Декларация.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД