Национална програма „Успяваме заедно”

Изх. № РУО1-11367/20.05.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с Решение № 285 от 30 април 2020 г. на Министерския съвет, Ви уведомявам, че са одобрени Националните програми за развитие на средното образование 2020 г., сред които е и Национална програма „Успяваме заедно”. Целта на националната програма е осигуряване на цялостно развитие на детската личност, прилагане на иновативни и авторски програмни системи и споделяне на опит в рамките на детската градина, в т.ч. и със семейната общност, както и с други институции.

Бенефициенти по Националната програма могат да бъдат всички държавни и общински детски градини.

Дейностите по програмата са обособени в три модула, както следва:

Модул 1: „Хубаво е в детската градина”.

Модул 2: „Иновативна детска градина”.

Модул 3: „Обединени за качествено предучилищно образование”.

 

Модул 1: „Хубаво е в детската градина ”

Дейностите по модула са приложими само за деца, които постъпват за първи път в детска градина и към техните родители. По модула е допустимо изпълнението на следните дейности:

  1. Изграждане на подкрепяща, приемна, безопасна, мултикултурна, интерактивна среда.
  2. Създаване на условия за работа със семейната общност в рамките на детската градина.
  3. Изработване и прилагане на ефективни мерки за осигуряване на плавен преход на детето от семейната среда към детската градина.
  4. Организиране на събирания за споделяне на опит в рамките на детската градина, в т.ч. и със семейната общност.

В проектните предложения дейностите може да бъдат планирани и изпълнявани в предложената последователност и съдържание, но може да бъдат допълвани с дейности, инициирани от детската градина в съответствие с конкретните потребности, за които не се изисква допълнително финансиране.

Процедура – изисквани документи и срок на подаване:

Детската градина подготвя проектно предложение, което се обсъжда и одобрява от педагогическия съвет на детската градина, подписва от директора и се подпечатва с печата на детската градина.

Документацията за кандидатстване съдържа попълнен формуляр, автобиографии на членовете на екипа по проекта и др.

В срок до 5 юни 2020 г. детските градини подготвят проектно предложение съгласно формуляра за участие и го изпращат за оценяване в РУО – София-град на хартиен носител или в електронен вид, ако са подписани с електронен подпис.

 

Модул 2: „Иновативна детска градина”

Дейностите по модула са насочени към подкрепа на прилагането и популяризирането на добри практики при работата по иновативни проекти, с които се цели повишаване качеството на предучилищното образование. По модула е допустимо изпълнението и финансирането на следните дейности:

  1. Създаване на условия и изграждане на среда за реализиране на иновативни проекти, както и за прилагане на иновативни и авторски програмни системи, в т.ч. наемане на други педагогически специалисти за провеждане на дейности, които са извън

професионалните компетентности на учителите в детската градина.

  1. Споделяне иновативни практики между институциите в рамките на детската градина, в т.ч. и със семейната общност.

В проектните предложения дейностите може да бъдат допълвани с дейности, инициирани от детската градина в съответствие с конкретните потребности, за които не се изисква допълнително финансиране, като това следва да е описано в проекта.

Процедура – изисквани документи и срок на подаване:

Детската градина подготвя проектно предложение, което се обсъжда и одобрява от педагогическия съвет на детската градина, подписва от директора и се подпечатва с печата на детската градина.

Документацията за кандидатстване съдържа попълнен формуляр, автобиографии на членовете на екипа по проекта и др.

В срок до 5 юни 2020 г. детските градини подготвят проектно предложение съгласно формуляра за участие и го изпращат за оценяване в РУО – София-град на хартиен носител или в електронен вид, ако са подписани с електронен подпис.

 

Модул 3: „Обединени за качествено предучилищно образование”

Дейностите по модула са насочени към съвместни дейности на образователни институции за повишаване на качеството на предучилищното и когато е приложимо и на училищното образование. Дейностите трябва да обединяват интересите на няколко институции за постигането на конкретна цел, която е измерима и е свързана с усъвършенстване на механизмите за партньорство между институциите в системата на предучилищното и училищното образование. По програмата е допустимо изпълнението

на следните дейности:

  1. Създаване на обединения (клъстери) от институции в системата на предучилищното и училищното образование, които си поставят конкретни съвместни цели и работят съвместно за тяхното постигане. Целите трябва да са в интерес на децата и учениците и усъвършенстване на организацията на дейностите и подобряване на ефективността на обучението, както и да подкрепя разнообразието на прилаганите методи.
  2. Изработване и прилагане на съвместни мерки за реализиране на поставената/ите конкретна/и цел/и, в т.ч. и споделяне на натрупания опит и постигнатите резултати.

Дейностите се реализират от детски градини.

За изпълнение на дейностите обединението представя проект, който съдържа цели, дейности, бюджет и очаквани резултати. Целите, дейностите, бюджета и очакваните резултати следва да имат ясна обвързаност помежду си и да са обосновани от

потребностите на институциите, включени в обединението, а когато е възможно и подкрепени с резултати от проучвания и/или изследвания. Проектът трябва да съдържа обосновка на необходимостта от конкретните мерки в съответствие със спецификите на средата и интересите на децата. В проектните предложения дейностите може да бъдат допълвани с дейности, инициирани от детската градина в съответствие с конкретните потребности, за които не се изисква допълнително финансиране, като това следва да е описано в проекта.

Процедура – изисквани документи и срок на подаване

Обединението подготвя проектно предложение, което се обсъжда и одобрява от всички включени институции, подписва се от директора на водещата институция и се подпечатва с печата на детската градина. Водеща организация може да бъде само детска

градина.

Документацията за кандидатстване съдържа попълнен формуляр, автобиографии на членовете на екипа по проекта и др.

В срок до 5 юни 2020 г. детските градини подготвят проектно предложение съгласно формуляра за участие и го изпращат за оценяване в РУО – София-град на хартиен носител или в електронен вид, ако са подписани с електронен подпис.

 

Приложение:

  1. Национална програма „Успяваме заедно“: https://www.mon.bg/upload/22573/5NP_Uspjavame-zaedno-20.pdf
  2. Формуляр за кандидатстване по Национална програма „Успяваме заедно“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД