Национално състезание по химия и опазване на околната среда „Тестови задачи за гимназиалния етап“

Изх. № РУО1-7677/21.03.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на Заповед №РД 09-4059/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на график за провеждане на националните състезания през учебната 2022 – 2023 година и при спазване на Правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България, утвърдени със Заповед №РД 09-2784/29.10.2019 г., изменена със Заповед №РД 09-474/25.02.2021 г. и допълнена със Заповед №РД 09-1248/14.06.2021 г., изменена и допълнена със Заповед №РД 09-2454/23.02.2022 г., изменена и допълнена със Заповед №РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката, в периода от 07 април до 09 април 2023 година в град Банско ще се проведе Национално състезание по химия и опазване на околната среда „Тестови задачи за ученици в гимназиалния етап“.

Организатори на състезанието са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образоването – Благоевград и Средно училище „Неофит Рилски“, гр. Банско.

Състезанието се провежда съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката Регламент (https://www.mon.bg/bg/80).

До участие в националното състезание се допускат ученици, които през настоящата учебна година се обучават в гимназиалния етап в дневна, самостоятелна или индивидуална форма на обучение в български общински, държавни и частни училища, както и училища на територията на Република България към чуждестранните посолства.

На профилираните гимназии с изучаване на химия и опазване на околната среда /ХООС/ като профилиращ учебен предмет се дава възможност да участват със самостоятелно излъчени отбори от 6 ученици и допълнително до 8 ученици, които участват само в индивидуалното класиране. Учениците от останалите училища участват само в индивидуалното класиране – до 8 ученици.

Ученици със специални образователни потребности участват в състезанието след становище на екипа за подкрепа на личностното развитие, като се допуска удължаване на времето за работа до 2 часа. Когато това изисква изготвянето на материали в определен шрифт и вид, директорът на училището уведомява експерта по химия и опазване на околната среда в МОН до 5 работни дни преди състезанието.

За участието си в състезанието ученикът, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, предварително подава декларация до директора на училището, в което се обучава за съгласие за публикуване на:

 1. резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място);
 2. снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието.

При липса на изрично съгласие, резултатите на ученика от състезанието се обявяват публично с фиктивен номер вместо с имената на ученика. Фиктивният номер се генерира от училището, в което се обучава.

Моля, фиктивните номера да бъдат образувани по следния начин:

 • Всеки фиктивен номер започва с буквите НСХООС – (Национално състезание по химия и опазване на околната среда);
 • Код на училището по НЕИСПУО;
 • Трицифрен код на ученика – последователни номера генерирани от училището, като първият номер е 001 и т.н.

Например: НСХООС 1002019 001 (НСХООС – Национално състезание по химия и опазаване на околната среда; 1002019 – код на училището по НЕИСПУО; 001 – код на ученика генериран от училището)

Директорът на училището предоставя информация (по образец) за генерираните фиктивни номера на участвалите ученици, чиито резултати не се обявяват, както и за учениците които не желаят да бъдат снимани.

І. Основни акценти във връзка с логистиката:

 1. Предлагаме настаняване в хотелите: „Орфей“, „Гардения“, „Планински романс“, „Тане“ и „Каза Карина“ на преференциални условия. (оферти за хотели – в приложение)
 2. 2. Резервациите за настаняване се осъществяват от ръководителите на участниците, чрез рецепциите на хотелите, в срок до 30.03.2023 г. След тази дата местата в хотелите не се пазят.
 3. Настаняването в хотелите се извършва от 14:00 ч. до 17:30 ч. на 07.04.2023 г. Заплащането на нощувките се извършва при настаняването в хотела. Командировъчните разходи са за сметка на изпращащата страна. За издаването на фактури е необходимо да бъдат предоставени точните данни на изпращащата страна.
 4. Регистрацията на участниците в състезанието ще се извърши на 07 април 2023 г. от 16:30 – 17:30 часа в хотелите. Ръководителите на отборите е необходимо да представят при регистрацията окончателен списък с трите имена на учениците, училище, населено място, област, заверен с подпис на директора и печата на училището, както и списък на учениците, които не желаят публикуване на резултатите и снимане /по приложените образци/.
 5. Официалното откриване на състезанието ще се състои в Туристически информационен център от 18:30 ч.
 6. Веднага след официалното откриване на състезанието ще се състои техническа конференция с ръководителите.
 7. Официалната вечеря за ръководителите, националната комисия и организаторите ще се състои от 20:00 ч. в ресторанта на хотел „Молерите“ на цена от 40 лв. Заплащането е по време на регистрацията.
 8. Настаняването на участниците по работните им места в залите на СУ „Неофит Рилски“ е от 7:30 до 7:45 часа на 08.04.2023 г. Състезателната част е от 8:00 до 13:00 часа.
 9. За организиране на свободното време на учениците и техните ръководители, Община Банско и училището домакин осигуряват възможност за посещения на участниците в състезанието в музеите на град Банско и НП Пирин – посетителски център.

Visit Bansko – Музеи в Банско и района (visit-bansko.bg)

Реализирането на посещенията с беседа ще се извършва на групи, поради което е необходимо предварително в заявката за участие ръководителите да посочат обектите, които желаят да посетят с техните ученици. На техническата конференция ще бъдат оповестени часовете за посещение и разпределението по групи за съответните заявени места.

 1. Обявяване на резултатите и награждаване на победителите в състезанието ще се състои до 12:00 ч. на 09.04.2023 г. в Туристически информационен център, гр. Банско.

ІІ. Основни акценти във връзка с организацията и провеждането на състезанието:

 1. Състезателната част ще се проведе в изпитни зали на СУ „Неофит Рилски“, град Банско.
 2. В случай, че има участници от повереното Ви училище, които са със специални образователни потребности, моля напишете точно какви са необходимостите (напр. увеличаване на размер на букви в условията на задачите).
 3. Допускането на учениците до участие в състезанието ще се осъществява само чрез представяне на документ за самоличност или ученическа карта.
 4. По време на състезанието на участниците се разрешава да ползват калкулатори.

За участие в състезанието e необходимо в срок до 28 март 2023 г., директорът на училището да изпрати заявка на имейл [email protected].

 1. Заявка за участие в състезанието по приложения образец:
 • в несканиран вид;
 • с попълнени всички клетки от таблиците;
 • файлът – заявка да е наименуван: NSHOOS_YYY.xls (YYY е името на училището). Например: NSHOOS_119ЯК.xls
 1. Списък на учениците, които не желаят публикуване на резултатите и снимане.

За допълнителна информация, съдействие и възникнали въпроси се обръщайте към Анета Стоянова – старши експерт по природни науки и екология в РУО – Благоевград, телефон: 0893 076407, [email protected].

Приложения:

 1. Образец на заявка за състезанието
 2. Образец на декларации за съгласие – за ученици до 16 г. и за навършили 16 г.
 3. Образец на списък на учениците, които не желаят публикуване на резултатите от състезанието и снимане
 4. Регламент на Национално състезание по химия и опазване на околната среда „Тестови задачи за ученици в гимназиалния етап“ за учебната 2022 2023 година
 5. Предварителна програма за провеждане на НС по ХООС
 6. Оферти на хотели в гр. Банско
 7. Лого на НС

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД