Национално състезание по химия и опазване на околната среда „Тестови задачи за гимназиален етап“

Изх. № РУО1 – 8729/ 17.03.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката, изменена със заповед № РД 09-2998/30.10.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3263/16.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3313/18.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3519/02.12.2020 г., изменена и допълнена са заповед № РД 09-545/05.03.2021 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2020/2021 година, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г., изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България, Ви уведомявам, че на 10.04.2021 г. ще се проведе Националното състезание по химия и опазване на околната среда „Тестови задачи за ученици в гимназиалния етап“.

Организатори на състезанието са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Стара Загора и Шесто основно училище „Свети Никола“ – град Стара Загора, ул. „Генерал Гурко“ № 46 А.

Националното състезание по химия и опазване на околната среда ще се проведе дистанционно –  учениците ще се състезават в училището, в което учат и няма да пътуват до град Стара Загора.

До участие в националното състезание се допускат ученици, които през настоящата учебна година се обучават в гимназиален етап в дневна, самостоятелна или индивидуална форма на обучение в български общински, държавни и частни училища, както и в училища на територията на Република България към чуждестранните посолства.

На профилираните гимназии с изучаване на химия и опазване на околната среда като профилиращ учебен предмет се дава възможност да участват със самостоятелно излъчени отбори от 6 ученици и допълнително до 8 ученици, които участват само в индивидуалното класиране. Учениците от останалите училища участват само в индивидуалното класиране – до  8 ученици.

За участие в състезанието учениците подават заявка. След обобщаване на всички заявки за областта началникът на съответното РУО определя училищата, в които ще се проведе състезанието. Директорът на училището, в което ще се провежда Национално състезание по химия и опазване на околната среда, определя със заповед училищни комисии за организиране и провеждане на състезанието, засекретяване на писмените работи и сканирането им, както и квестори, които не могат да бъдат специалисти по съответния учебен предмет. Състезателната част ще се проведе в изпитни зали на училището, в което учат учениците, заявили желание за участие в състезанието. Състезанието започва в 09:00 часа.  Продължителността е до 5 астрономически часа.

Всички дейности по организацията на състезанието са описани в приложеното Указание за организиране и провеждане на Национално състезание по химия и опазване на околната среда „Тестови задачи за ученици в гимназиалния етап“

Ученици със специални образователни потребности участват в състезанието след становище на екипа за подкрепа на личностното развитие, като се допуска удължаване на времето за работа до 2 часа. Когато това изисква изготвяне на материали в определен шрифт и вид, директорът на училището уведомява експерта по химия и опазване на околната среда в МОН до 5 работни дни преди състезанието.

За участието си в състезанието ученикът, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, предварително подава декларация до директора на училището, в което се обучава за съгласие за публикуване на:

 1. Резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място).
 2. Снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризиране на събитието.

При липса на изрично съгласие, резултатите на ученика от състезанието се обявяват публично с фиктивен номер вместо с имената на ученика. Фиктивният номер се генерира от училището, в което се обучава. Моля фиктивните номера да бъдат образувани по следния начин:

 • Всеки фиктивен номер започва с буквите НСХООС – (Национално състезание по химия и опазване на околната среда);
 • Код на училището по НЕИСПУО;
 • Трицифрен код на ученика – генерирани от училището последователни номера, като първият номер е 001 и т.н.

Например: НСХООС 2400015 001 (НСХООС – Национално състезание по химия и опазаване на околната среда; 2400015 – код на училището по НЕИСПУО; 001 – генериран от училището код на ученика).

Директорът на училището предоставя информация (по образец) за генерираните фиктивни номера на участвалите ученици, чиито резултати не се обявяват, както и за учениците, които не желаят да бъдат снимани.

С оглед гореизложеното, моля до 17.30 часа на 02.04.2021 г. на електронен адрес: [email protected] директорите на училищата да изпратят заявка за участие в състезанието по приложения образец, която да е:

 • в несканиран вид;
 • с попълнени всички клетки от таблиците в заявката;
 • файлът-заявка да е именуван: NSHOOS_YYY.xls (YYY е името на училището). Например: NSHOOS_91 НЕГ.xls
 1. Списък на учениците, които не желаят публикуване на резултатите и снимане.

За допълнителна информация, съдействие и възникнали въпроси: Кузман Кузманов – старши експерт по природни науки и екология в РУО – Стара Загора, телефони: 0884 738 868 и 0879 833 260,  [email protected].

 

Приложения:

 1. Образец на заявка за състезанието.
 2. Образец на декларации за съгласие.
 3. Образец на списък на учениците, които не желаят публикуване на резултатите от състезанието и снимане.
 4. Регламент на Националното състезание по химия и опазване на околната среда „Тестови задачи за ученици в гимназиалния етап“ за учебната 2020/2021 година.
 5. Указания за провеждане на Националното състезание по химия и опазване на околната среда „Тестови задачи за ученици в гимназиалния етап“ за учебната 2020/2021 година.
 6. Образец на листчета за засекретяване.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД