Национално състезание по химия „Тестови задачи в гимназиален етап“

Изх. № РУО1-11749/22.03.2022 Г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-1883/02.09.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания за учебната 2021/2022 г., заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, Ви уведомявам, че на 10.04.2022 г. ще се проведе Националното състезание по химия и опазване на околната среда „Тестови задачи за ученици в гимназиален етап“.

Организатори на състезанието са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Стара Загора и Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи „Проф. Минко Балкански“, гр. Стара Загора, ул. «Стефан Сливков“ № 7.

В изпълнение на заповед № РД 09-561/18.01.2022 г. на министъра на образованието и науката, Националното състезание по химия и опазване на околната среда ще се проведе по региони –  учениците ще се състезават в училището, в което учат, като няма да пътуват до град Стара Загора.

До участие в състезанието се допускат ученици, които през настоящата учебна година се обучават в гимназиален етап в дневна, самостоятелна или индивидуална форма на обучение в български общински, държавни и частни училища, както и в училища на територията на Република България към чуждестранните посолства. На профилираните гимназии с изучаване на химия и опазване на околната среда като профилиращ учебен предмет се дава възможност да участват със самостоятелно излъчени отбори от 6 ученици и допълнително до 8 ученици, които участват само в индивидуалното класиране. Учениците от останалите образователни институции участват само в индивидуалното класиране – до  8 ученици. За участие в състезанието учениците подават заявка. След обобщаване на всички заявки за областта началникът на съответното РУО със заповед определя училищата, в които ще се проведе състезанието.

Директорът на училището, в което ще се провежда Национално състезание по химия и опазване на околната среда определя със заповед училищни комисии за организиране и провеждане на състезанието, за засекретяване на писмените работи и сканирането им, както и квестори, които не могат да бъдат специалисти по съответния учебен предмет.

Състезателната част ще се проведе в изпитни зали на училището, в което учат учениците, заявили желание за участие в състезанието. То започва в 09:00 часа.  Продължителността му е до 5 астрономически часа.

Всички дейности по организация на състезанието са описани в приложеното „Указание за организиране и провеждане на Националното състезание по химия и опазване на околната среда „Тестови задачи за ученици в гимназиален етап“.

Ученици със специални образователни потребности участват в състезанието след становище на екипа за подкрепа за личностно развитие, като се допуска удължаване на времето за работа до 2 часа. Когато това изисква изготвяне на материали в определен шрифт и вид, директорът на училището уведомява експерта по химия и опазване на околната среда в МОН, до 5 работни дни преди състезанието.

За участието си в състезанието ученикът, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, предварително подава декларация до директора на училището, в което се обучава за съгласие за публикуване на:

 1. Резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място).
 2. Снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието.

При липса на изрично съгласие резултатите на ученика от състезанието се обявяват публично с фиктивен номер вместо с имената на ученика. Фиктивният номер се генерира от училището, в което се обучава. Моля фиктивните номера да бъдат образувани по следния начин:

 • всеки фиктивен номер започва с буквите НСХООС ( Национално състезание по химия и опазване на околната среда);
 • код на училището по НЕИСПУО;
 • трицифрен код на ученика – последователни номера, генерирани от училището, като първият номер е 001 и т.н.

Например: НСХООС 2400015 001 (НСХООС – Национално състезание по химия и опазване на околната среда; 2400015 – код на училището по НЕИСПУО; 001 – код на ученика, генериран от училището).

Така образуваните фиктивни номера служат само за обявяване на резултатите на учениците, които нямат съгласие за публичност на резултатите. Образуването на фиктивните номера за засекретяване на писмените работи на учениците е разписано в Указанието за организиране и провеждане на националното състезание.

Директорът на училището предоставя информация (по образец) за генерираните фиктивни номера на участвалите ученици, чиито резултати не се обявяват, както и за учениците, които не желаят да бъдат снимани.

С оглед гореизложеното, в срок до 17:30 часа на 31 март 2022 г. на електронен адрес: [email protected] директорите на училищата следва да изпратят:

 1. Заявка за участие в състезанието по приложения образец, която да е:
 • в несканиран вид;
 • с попълнени всички клетки от таблиците в заявката;
 • файлът-заявка да е наименуван: NSHOOS_xls (YYY е името на училището). Например: NSHOOS_102 OU.xls
 1. Списък на учениците, които не желаят публикуване на резултатите и снимане.

За допълнителна информация, съдействие и възникнали въпроси: Кузман Кузманов – старши експерт по природни науки и екология в РУО – Стара Загора, телефон: 0879 833 260, [email protected]

Приложения:

 1. Образец на заявка за състезанието.
 2. Образец на декларации за информираност и съгласие.
 3. Образец на списък на учениците, които не желаят публикуване на резултатите от състезанието и снимане.
 4. Регламент на Националното състезание по химия и опазване на околната среда „Тестови задачи за ученици в гимназиален етап“ за учебната 2021/2022 година.
 5. Указание за провеждане на Националното състезание по химия и опазване на околната среда „Тестови задачи за ученици в гимназиален етап“ за учебната 2021/2022 година.
 6. Образец на листчета за засекретяване.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 02-851/17.03.2022 г.

на началника на РУО – София-град/