НОВИ УЧЕНИЦИ – ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

Изх. № РУО1-12936/04.06.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА,

ВКЛЮЧЕНИ В ИЗПЪЛНЕНИЕТО

НА ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“,

ОП НОИР – ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 И ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

КЪМ ЗАПОВЕД № РД 09-1092/11.04.20219 Г.

НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА,

ИЗМЕНЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД 09-2779/28.10.2019 Г.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-189/02.06.2020 г., вх. № РУО1-12621/02.06.2020 г., относно включване на нови ученици в целевата група, Ви уведомявам, че е приет допълнителен критерий, въз основа на който в целевата група може да се включат учениците, които по време на преустановените присъствени учебни часове в училище, вследствие на въведените противоепидемични и/или други мерки, свързани с опазване на здравето и живота на населението, не са участвали в обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии или частично са се обучавали с учебни материали на хартиен носител. Тези ученици може да бъдат включени, считано от 01 юни до края на учебната 2019/ 2020 година, в нови /отделни групи/ за допълнителни обучение по Дейност 3 или по Дейност 4 при определени условия, посочени в приложеното писмо на МОН.

Допълнителното обучение по Дейност 3 се осъществява присъствено, а по Дейност 4, присъствено доколкото това е възможно, като се възстановява и възможността за провеждане на присъствени занимания по интереси по Дейност 5 /за сформираните още в началото на учебната 2019/2020 година групи/. Училището създава организация за стриктно спазване на предписаните противоепидемични мерки в съответствие със Заповед № РД-01-277/26.05.2020 г. на министъра на здравеопазването и Указания за организиране и провеждане на присъствено обучение и дейности в институции в системата на предучилищното и училищното образование на министъра на образованието и науката.

 

Приложение:

  1. Писмо на МОН № 9105-189/02.06.2020 г., вх. № РУО1-12621/02.06.2020 г., относно включване на нови ученици в целевата група.
  2. Указания за организиране и провеждане на присъствено обучение и дейности в институции в системата на предучилищното и училищното образование.
  3. Индивидуална карта на ученика.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД