НОВИ УЧИЛИЩА – ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

Изх. № РУО1-12977/04.06.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА,

ВКЛЮЧЕНИ В ПРОЕКТ

„ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“, ОП НОИР

СЪС ЗАПОВЕД № РД 09-1237/28.05.2020 Г.

НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

И НАУКАТА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с част от въведените на територията на Република България противоепидемични мерки, свързани с разпространението на вируса COVID-19 и с преустановяването на присъствен учебен процес в училищата, след обобщен анализ и събрана информация от МОН беше акцентирано върху проблем, свързан с натрупването на определени пропуски от ученици при усвояването на учебното съдържание по учебните предмети в съответни училища.

Със заповед № РД09-1237/28.05.2020 г. на министъра на образованието и науката – Приложение №3, определените въз основа на допълнителен критерий в Методологията училища са включени в изпълнението на Дейност 3 и Дейност 4 от проекта, считано от 01.06.2020 г. до края на учебната 2019/ 2020 г.

С оглед компенсирането на натрупаните пропуски и предотвратяването на риска от преждевременно напускане на образователните институции от учениците, срещащи обучителни затруднения, моля да създадете необходимата организация за стартиране на Дейност 3 и Дейност 4 по проекта „Подкрепа за успех“, считано от 01.06.2020 г. до края на учебната 2019/ 2020 г.

Приложено Ви изпращам писмо на МОН с вх. № РУО1-12642/02.06.2020 г., относно включването на нови училища по проекта „Подкрепа за успех“.

 

Приложения:

  1. Писмо на МОН с вх. № РУО1-12642/02.06.2020 г.
  2. Заповед № РД09-1237/28.05.2020 г. на министъра на образованието и науката.
  3. Приложение №3 към заповед № РД09-1237/28.05.2020 г.
  4. Указания за организиране и провеждане на присъствено обучение и дейности в институции в системата на предучилищното и училищното образование.
  5. Указания за изпълнение на дейностите по проект bg05m2op001-2.011-0001 „подкрепа за успех“
  6. Индивидуална карта на ученика.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД