Образци на документи

Учебни планове

Включване на деца в самостоятелна организация на педагогическо взаимодействие

 Заявление за включване в самостоятелна организация на педагогическо взаимодействие на дете

 Декларация за осигурени условия за провеждане на обучението на дете в съответствие с целите на предучилищното образование по чл. 5 от ЗПУО

 Декларация по чл.18, ал.3, т.3 от Наредба №5/03.06.2016 г. на МОН за предучилищното образование за наличие на среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето

 Правила за работа на експертната комисия съгласно чл. 67, ал. 2 от закона за предучилищно и училищно образование и чл. 18, ал. 2 от Наредба №5/03.06.2016 г. за предучилищното образование за включване на деца в самостоятелна организация на педагогическо взаимодействие

График за работа на експертната комисия съгласно чл. 67, ал. 2 от закона за предучилищно и училищно образование и чл. 18, ал. 2 от Наредба №5/03.06.2016 г. за предучилищното образование за включване на деца в самостоятелна организация на педагогическо взаимодействие

 

Включване на ученици в самостоятелна форма на обучение

Задължителна учебна документация

 Образец на формуляр-заявка за задължителната документация за началото на учебната 2023/ 2024 година

 Образец на формуляр-заявка за задължителната документация за края на учебната 2022/ 2023 година

 Образец на формуляр-заявка за задължителната документация за началото на учебната 2022/ 2023 година

 Образец на формуляр-заявка за задължителната документация за края на учебната 2021/ 2022 година

 Образец на формуляр-заявка за задължителната документация за началото на учебната 2021/ 2022 година

Процедура за подаване на заявки и образец на формуляр-заявка и на „Списък на самостоятелните платци“ за документите от задължителната документация за края на учебната 2020/2021 година

  Образец на формуляр-заявка за документите от задължителната документация за началото на учебната 2020/2021 година.

 Образец на формуляр-заявка за задължителната документация за края на учебната 2019/ 2020 година

 Образец на формуляр-заявка за задължителната документация за началото на учебната 2019/ 2020 година

 Образец на формуляр-заявка за задължителната документация за края на учебната 2018/ 2019 година

 Образец на формуляр-заявка за задължителната документация за началото на учебната 2018/ 2019 година

Данни за образователната институция – във връзка с издаване на удостоверение „Apostille“

Образци на документи по Кодекса на труда

Мотивирано искане-декларация от раздел III, точка 15 от Правилата за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища, на центровете за специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на центровете за подкрепа на личностно развитие по чл. 49, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, на астрономическите обсерватории и планетариуми, на Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата за 2024 година, утвърдени със Заповед № РД 09-451/13.02.2024 г. на министъра на образованието и науката