Образци на документи

Документи за учебната 2019-2020 година

Учебни планове

Преминаване на деца в самостоятелна организация на педагогическо взаимодействие

 Заявление за преминаване в самостоятелна организация на педагогическо взаимодействие на дете

 Декларация за осигурени условия за провеждане на обучението на дете в съответствие с целите на предучилищното образование по чл. 5 от ЗПУО

 Декларация по чл.18, ал.3, т.3 от Наредба №5/03.06.2016 г. на МОН за предучилищното образование за наличие на среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето

 Правила за работа на експертната комисия съгласно чл. 67, ал. 2 от закона за предучилищно и училищно образование и чл. 18, ал. 2 от Наредба №5/03.06.2016 г. за предучилищното образование за преминаване на деца в самостоятелна организация на педагогическо взаимодействие

График за работа на експертната комисия съгласно чл. 67, ал. 2 от закона за предучилищно и училищно образование и чл. 18, ал. 2 от Наредба №5/03.06.2016 г. за предучилищното образование за преминаване на деца в самостоятелна организация на педагогическо взаимодействие

 

Преминаване на ученици в самостоятелна форма на обучение

Данни за образователната институция – във връзка с издаване на удостоверение „Apostille“