Областен кръг на олимпиадата по астрономия

Изх. №  РУО1-4774/08.02.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. на минстъра на образованието и науката, изменена със заповед № РД 09-2998/30.10.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3263/16.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3313/18.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3519/02.12.2020 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на График за организиране и провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2020/2021 година, на заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. (Приложение 1) на министъра на образованието и науката, с която са утвърдени Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 01-846/06.11.2020 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища-координатори и на училища-домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2020/2021 г., допълнена със заповед № РД 01-917/14.12.2020 г. на началника на РУО – София-град и на Регламента на олимпиадата по астрономия, Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата по астрономия ще се проведе на 14.02.2021 г. /неделя/ от 14:00 часа.

Продължителността за всички възрастови групи  е 4 астрономически часа.

До участие в областния кръг са допуснати всички ученици, получили минимален брой точки – 30.

Училище-домакин на областния кръг на олимпиадата по астрономия е 10. СУ „Теодор Траянов“.

Телефони за връзка с училището: канцелария – 02/ 974 32 34; дирекция – 02/ 874 71 78, електронен адрес: [email protected]

Училищeто-домакин осигурява подходящи условия за провеждане на олимпиадата, съобразени с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването „Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19“.

За организацията и провеждането на областния кръг на олимпиадата по астрономия  в 10. СУ „Теодор Траянов“ са необходими квестори, които се осигуряват от училищата при спазване на посочения по-долу брой:

  • 143 ОУ „Георги Бенковски“ – 4;
  • 134 СУ „Димчо Дебелянов“ – 2;
  • ПЧМГ-1.

Квесторите /неспециалисти по предмета/ се определят със заповед на директора на училището и имената им се изпращат на електронния адрес на 10.  СУ /училище-координатор/ до 11.02.2021 г. /четвъртък/.

Квесторите имат следните задължения:

  • да се явят в училището-домакин на 02.2021 г. /неделя/ не по-късно от 12:50 часа;
  • да заемат местата си по зали, след проведен инструктаж от директора;
  • да осъществят инструктаж на учениците;
  • да предадат на директора на училището-домакин пликовете със състезателни материали.

Придружителите и участниците да се явят в училището-домакин /10. СУ „Теодор Траянов“/ до 13:20 часа. Учениците трябва да заемат работните си места не по-късно от 13:40 часа.

Учениците трябва да носят със себе син химикал, могат да ползват калкулатор и за чертежи –  моливи и други пособия (линия, пергел, транспортир).

Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – лична карта, ученическа лична карта или ученическа книжка, при спазване на всички противоепидемични мерки!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД