Обучение на крайни получатели на средства по процедура BG-RRP-1.015 „Училищна СТЕМ среда“ относно законосъобразно провеждане на процедури за избор на изпълнител съгласно Закона за обществените поръчки

Изх. № РУО1-15905/20.05.2024 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА

И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА КОНКРЕТНИ КРАЙНИ ПОЛУЧАТЕЛИ ПО ПРОЦЕДУРА BG-RRP-1.015 „УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение писмо №9105-142/17.05.2024 г. на Министерството на образованието и науката за обучение на крайни получатели на средства по процедура BG-RRP-1.015 „Училищна СТЕМ среда“ относно законосъобразно провеждане на процедури за избор на изпълнител съгласно Закона за обществените поръчки.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

  1. Писмо на МОН
  2. Писмо до крайните получатели на средства по процедура BG-RRP-1.015 „Училищна СТЕМ среда“.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД