Обучение на педагогически специалисти

Изх. № РУО1 –32671/22.11.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 Във връзка с писмо с вх. № РУО1- 32259/18.11.2019 г. Ви уведомявам, че Национален институт за образование и приобщаващи политики (НИООПП) организира следните обучения:

  • обучение за педагогически специалисти на тема „Ненасилствена комуникация в образователна среда“ на 10 декември 2019 г. от 9.30 часа в гр. София. Заявки се приемат до 06 декември 2019 г.
  • обучение за педагогически специалисти на тема „Аутизъм-поглед отвътре.Техники за работа с деца и ученици с разтройства от аутистичен спектър“ на 12 декември от 9:30 ч. до 17:30 ч. Заявки се приемат до 09 декември 2019 г.

Успешно завършилите получават 1 квалификационен кредит.

Заявки се приемат  на email – [email protected] и тел. 0877 183 624

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД