Обучения за педагогически специалисти

Изх. № РУО1- 27933/30.09.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1- 27699/26.09.2019 г. приложено Ви изпращам информация за организирането и провеждането на обучения за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти от СНЦ „Образование и технологии“ за периода от 05.10.2019 г. до 06.10.2019 г. в гр. София.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

·         Информация за обучение на тема „Преходът подготвителната група – първи клас – особености и решения“.

·         Информация за обучение на тема „Приобщаване на родителите към образователната институция – насоки и акценти“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД