Общински кръг на олимпиадата по информатика

Изх. № РУО1- 33643/ 04.12.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-2152/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2019/2020 година, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 01 – 483/07.10.2019 г. на началника на РУО – София-град и регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по информатика през учебната 2019/2020 г., Ви уведомявам, че на 11 януари 2020 г. от 9:00 часа ще се проведе общински кръг на Националната олимпиада по информатика. Съгласно  регламента на олимпиадата Националната комисия е подготвила примерни теми за общинския кръг. Темите ще бъдат достъпни на 11 януари 2020 г. на следните адреси:
http://www.math.bas.bg/infos/
и keleved.com
Начало на олимпиадата: 09:00 часа. Участниците трябва да заемат местата си най-късно до 08:30 часа.
1. В училищата, в които ще се проведе общински кръг, е необходимо да създадете организация за провеждане на олимпиадата, както следва:
1.1 Със заповед на директора се определя училищна комисия и квестори за организиране и провеждане на олимпиадата /при 5 и повече желаещи ученици от училището да участват в олимпиадата/.
1.2 Председателят на училищната комисия изпраща на старши експерта по информатика и информационни технологии в РУО – София-град  [email protected] и на електронен адрес [email protected]  списък с учениците от училището, желаещи да се явят на Общински кръг на Националната олимпиада по информатика.
1.3 Училищната комисия подготвя необходимия брой работни места (компютри), според броя желаещи за явяване, като на тях трябва да бъдат инсталирани препоръчваните от Националната комисия среди за работа и допустимите електронни справочници, публикувани на следния адрес: http://www.math.bas.bg/bantchev/pew/ides.html
1.4 В деня на олимпиадата, училищната комисия организира разпечатване на изпитните материали.
1.5 След приключване на олимпиадата, училищната комисия архивира работите на учениците и ги изпраща до 16:00 часа на 11.01.2020 г. на следния електронен адрес [email protected]. Инструкции за оформяне на архива с работите на участниците има в приложение към настоящото писмо.
2. Директорите на училищата, в които има по-малко от 5 желаещи да се явят на олимпиадата ученици следва да ги информират за възможността да се явят в НПМГ, кв. Лозенец, ул. Бигла 52; СМГ, ул. „Искър” 61; Първа частна математическа гимназия, бул. „Ген. Михаил Д. Скобелев“ № 58 или 125 СУ „Боян Пенев“, ж.к. „Младост 1″, ул. Никола Генадиев“ №1,  като за целта следва да ги регистрират в следната електронна форма: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_41sJjIL88UUfLD-oO-8QLtUTiMtuuuhZOgW0Vc3L74mZjg/viewform , достъпна и от официалната страница на олимпиадата за София.
3. Училищната комисия предава протоколите с резултатите на явилите се ученици от всяко училище провело общински кръг до 15.01.2020 г. на старши експерта по информатика и информационни технологии в РУО – София-град, като ги изпраща и на електронна поща [email protected]
4. Съгласно регламента за провеждане на олимпиадата по информатика, класирането на учениците за участие в областния кръг се изготвя от училищната комисия, в съответствие с резултатите от общинския кръг.

За участие в олимпиадата ученикът, в случай, че има навършени 16 години, или родителят/настойникът/попечителят, носещ отговорност за ученика, подава в училището, в което се обучава, декларация за информираност и съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни (трите имена, училище, клас, населено място), снимки и/или видео с негово участие за целите на популяризиране на олимпиадата.

Приложения:

  1. Декларация за информираност и съгласие.
  2. Регламент на олимпиада по информатика
  3. Инструкция за училищните комисии
  4. Протокол за класираните за областен кръг на олимпиадата по математика за учебната 2019/2020 година.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД